Είστε εδώ
Αρχική > ΕΙΔΗΣΕΙΣ > Νέος Αθλητικός Νόμος: ΠΡΟΣΟΧΗ!

Νέος Αθλητικός Νόμος: ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε ισχύ από Μάριο 2019!

Ο νέος αθλητικός νόμος Ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α’ 48/14.03.2019), είναι σε ισχύ, αν και πολλά αθλητικά σωματεία και σύλλογοι φαίνεται ότι δεν τον έχουν πάρει στα σοβαρά!  Ο νόμος, για τον οποίο το GalatsiSports είχε γράψει σχετικά το Φεβρουάριο του 2019, περιλαμβάνει αρκετά πολύ σοβαρές τροποποιήσεις στον ισχύοντα νόμο του 2725/1999.

Οι, κατά τη γνώμη μας, κρισιμότερες για τη λειτουργία των συλλόγων, από αυτές είναι:

Άρθρο 25. (Υποχρεωτική παρουσία και γυναικών στα ΔΣ) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.».
Άρθρο 26. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Μεταξύ πολλών άλλων σημείων, ξεχωρίζει η υποχρεωτική παρουσία στη προεδρία διεξαγωγής των Εκλογών για ΔΣ διορισμένου Δικαστικού Αντιπροσώπου.
Άρθρο 62. Μεταβατικές διατάξεις
4. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αθλητικές οργανώσεις, σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος.

Υπάρχουν πολλά σημεία ακόμη που πρέπει οι Διοικήσεις των Αθλητικών Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Σημειώνουμε, ότι σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο του Νέου Αθλητικού Νόμου, δεν έχει ακόμη ψηφισθεί ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο, αυτό περί των σχέσεων Προπονητών – Εκπαιδευτών και Αθλητών με Συλλόγους και ιδιωτικά Γυμναστήρια – Σχολές. Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου προς ενημέρωσή σας:
Άρθρο 35 – Υποχρέωση απασχόλησης προπονητή.
1. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α, οι Α.Α.Ε , οι αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις υποχρεούνται να απασχολούν, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έναν (1) τουλάχιστον προπονητή ανάλογου επιπέδου σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να υπογράφει τα φύλλα αγώνων. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου ισχύει ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα, ολυμπιακό ή μη και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.
2. Επί ποινή ακυρότητας, η σύμβαση της παρ. 1 καταρτίζεται εγγράφως, θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα αντίτυπο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάρτισή της.
3. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση ή ανάληψη και άσκηση καθηκόντων προπονητή σε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο υπο-μητρώο προπονητών της παρ. 1 του άρθρου 29, ακόμη κι αν το πρόσωπο αυτό κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα των άρθρων 30 και 32.

Τo GalatsiSports προσπαθεί πάντα να ενημερώνει περί νόμων και κανονισμών τους με τα αθλητικά δρώμενα εμπλεκόμενους ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν νόμιμα το έργο τους.(GDPR – Νέος Αθλητικός Νόμος – Κάρτα Υγείας Αθλητών κλπ).

Δυστυχώς, από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι δεν γινόμαστε πιστευτοί…

Σχετικά άρθρα

Πάνω